Представяне

Членове

Новини

Контакти

Проект: BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 "Конкурентоспособно развитие на Националния куриерски клъстер"
Бенефициент "Национален куриерски клъстер" ООД
се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Представяне на клъстера

Мисията на Националния куриерски кръстер:

Да обединим усилията си за успешното организиране, насърчаване и подпомагане на предприемаческата инициатива в областта на куриерските и свързаните с тях дейности, в съответствие с европейските и световни стандарти.

Цели:

 • Повишаване на конкурентоспособността на български предприятия, извършващи дейности в областта на куриерските услуги и дейности, взаимосвързани и/или обслужващи и подпомагащи куриерските услуги
 • Извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленския персонал на дружествата - съдружници
 • Развитие на продуктите и услугите, свързани с куриерската дайност
 • Разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера
 • Привличане на нови членове – съдружници на клъстера
 • Насърчаване на иновациите в куриерската дейност и в дейности свързани с куриерските услуги
 • Насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности

Начини за постигане на целите:

 • Изграждане и развитие на административния и управленски сектор на кръстера, така че да осигури ефективна комуникация между съдружниците му и националната икономическа среда.
 • Осигуряване на ефективно цялостно управление на клъстерните дейности
 • Развитие на пазарите на куриерски услуги, популяризиране на дейността на съдружниците на клъстера и на общите клъстерни дейности
 • Привличане на нови членове – съдружници в дружеството
 • Изграждане на регионални, национални и транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други партньорски и специално клъстерни организации
 • Извършване на инвестиции с цел повишаване на производителността, качеството и иновативността на извършваните клъстърни дейности, а от там и повишаване на конкурентоспособността на клъстера
 • Участие в международни (и специално на ЕС) и национални донорски програми за получаване на безвъзмездна финансова помощ с цел развиване на дейността на клъстера

Предмет на дейност:

 • Създаване на условия за успешното организиране, насърчаване и подпомагане на предприемаческата инициатива в областта на куриерските услуги и на свързаните с тях дейности
 • Развойна, маркетингова, промоционална и рекламна дейност, свързана с предлаганите от съдружниците и общо от клъстера услуги и стоки
 • Провеждане на обучения за придобиване и повишаване на квалификацията на административния и управленски екип на съдружниците на дружеството
 • Оказване на управленско и административно съдействие на управителните и административни органи на съдружниците на клъстера и подпомагане на процесите на осигуряване на по-ефективно взаимодействия в рамките на клъстера
 • Проучване на регионалните, националните и международни пазари на стоките и услугите предлагани от съдружниците на клъстера и общо от клъстера.

Членове

Куриерска фирма "Д и Д Експрес"

Куриерска фирма "Д и Д Експрес" е създадена през 1996 г. и извършва куриерски услуги в страната и в целия свят. За куриерските услуги в страната фирмата е изградила мрежа от 50 офиса в цялата страна, чрез която пратките достигнат до всяка една точка на България на следващия работен ден.

"Д и Д Експрес" е член на международната асоциация SkyNet, чрез която извършва доставки на пратки до 209 държави в цял свят.

"Медикалог"

"Медикалог" се занимава с въздушна спедиция и митническо представителство от 1998 г. Компанията е агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България.

"Аутобул"

"Аутобул" е компания, която се занимава с внос и търговия с резервни части и смазочни материали за автомобили. Представител е на много водещи световни производители. От своя централен склад и търговски обекти осъществява ежедневни доставки до своите клиенти в София и цялата страна.

"Бизнес куриер"

"Бизнес куриер" е куриерска фирма специализирана в доставката на експресни градски пратки от врата до врата за град София и региона.

"Бизнес сълюшънс"

"Бизнес сълюшънс" е фирма, специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на цялостни информационни решения, финансово-счетоводни системи за планиране и управление на фирмените ресурси. През 2009 г. "Бизнес Сълюшънс" създава система за управление на куриерска фирма.

"Евита 2002"

"Евита 2002" е специализирана във внос на употребявани автомобили и бусове.

"Импакт БГ"

"Импакт БГ" предлага счетоводни услуги и организира различни видове курсове за повишаване на квалификацията на своите клиенти.

Новини

22.04.2015 г.
eloga

"Национален куриерски клъстер" ООД реализира проект BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 "КОНКУРЕНТОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР" по процeдура BG 161PO003-2.4.01.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", в рамките на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

Проектът стартира през юни 2013 г. и бе изпълнен в рамките на 24 месеца.

Част от целите, които постигна "Национален куриерски клъстер" ООД, изпълнявайки този проект, са по-висок професионалния капацитет на административното тяло, изработени обща, инвестиционна и маркетингова стратегии за развитие, създадени транснационални клъстерни връзки със сродни европейски организациии и положени основи на ефективно сътрудничество в страната.

Важно място в реализирането на проекта зае разширяването на териториалния обхват на клъстера, увеличаването на броя на членовете, създаването на ефективни контакти и взаимодействие между тях.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Национален куриерски клъстер" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

04.12.2014 г. Публична покана за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет "Изготвяне, предпечат и отпечатване на двуезични брошури и каталози", във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 К-02-28/27.05.2013.
23.10.2014 г. Публична покана за провеждане процедура за определяне на изпълнител с „Изготвяне, предпечат и отпечатване на двуезични брошури и каталози", във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 К-02-28/27.05.2013.

Национален куриерски клъстер бе приет за редовен член на Асоцицията на бизнес клъстерите

На 22 май 2014 г. управителят на Национален куриерски клъстер Димитър Георгиев получи сертификат за членство от председателя на Асоцицията на бизнес клъстерите Илия Левков.

„От името на УС на АБК приветстваме с добре дошъл новия член на АБК и си пожелаваме много бъдещи съвместни инициативи в името на клъстерното развитие в България." – това каза в обръщението си към представителите на НКК г-н Левков.

Стартира проект на Национален куриерски клъстер по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

„Национален куриерски клъстер" ООД спечели проект BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 „КОНКУРЕНТОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР" по процeдура BG 161PO003-2.4.01.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

Проектът стартира през юни 2013 г. и е с продължителност 18 месеца.

Част от целите, които си поставя „Национален куриерски клъстер" ООД, реализирайки този проект, са повишаване на професионалния капацитет на административното тяло, изграждане на транснационални клъстерни връзки и полагането на основите на ефективно сътрудничество, чрез тематични обучения, участия в специализирани изложения и посещения на сродни организации.

Важно място в реализирането на проекта заема провеждането на събития за представяне на дейността на „Национален куриерски клъстер" ООД в страната и привличането на нови членове. Такива срещи ще бъдат проведени в София, Пловдив, Варна, Плевен и Русе. Целта на тези събития е разширяване на териоторалния обхват на клъстера, създаването на ефективни контакти и взаимодействие между членовете на клъстера.

Контакти

Изпрати съобщение:

Изпратете ни съобщение, като отбележите имената си и електронна поща за обратна връзка и ние ще Ви отговорим в най-кратък срок.

Адрес

гр.София, ул."Неделчо Бончев" №10
Телефон: 02 81 70 655
E-mail: couriercluster@gmail.com